ЗВЕРНЕННЯ ДО НОВОМОСКОВЦІВ, ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ПРОКУРАТУРИ

4. Листом Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 15-4172/0/2-09 від 17.08.2009 року, у якому, як і в попередніх, повідомляється, що вказаний в рішенні Новомосковської міської ради «Про визначення способу приватизації об’єкта незавершеного будівництва і створення комунальної установи «Самарь» за № 351 від 20.07.2007 року незавершений будівництвом об’єкт нерухомості – мікрорайон «Самарь» територіальній громаді міста Новомосковська не належить.

5.Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.06.2010 року по справі № 2а-10303/09/0470 за позовом Новомосковського міжрайонного прокурора до Новомосковської міської ради про скасування рішення Новомосковської міської ради № 213 від 10.01.2007 року «Про правовий статус забудови та інженерного підготування мікрорайону «Самарь».

Даною постановою, задовольняючи в повному обсязі позов Новомосковського міжрайонного прокурора, суд встановив, що ні Кабінетом Міністрів України, ні Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, ні Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської ОДА та іншими суб’єктами права власності не приймалось рішення про передачу з державної в комунальну власність об’єктів незавершеного будівництва, а саме: інженерної підготовки мікрорайону «Самарь» вартістю 2.306,1 тис. грн., об’єктів комунального призначення мікрорайону «Самарь», вартістю 4.464,6 тис. грн. та не проводилась передача права власності у встановленому порядку.

Таким чином територіальна громада м. Новомосковська в особі Новомосковської міської ради всупереч ст. 19 Конституції України, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 329, 331 ЦК України, ст. ст. 2, 4 Закону України «Про передачу права об’єктів права державної та комунальної власності» безпідставно, поза межами наданих повноважень та не у спосіб, що передбачений Конституцією та Законами України, набули права власності на незавершене будівництво забудови мікрорайону «Самарь» і інженерної підготовки мікрорайону «Самарь».

ІІ. Спосіб приватизації, обраний Новомосковською міською радою, не ґрунтується на законі, а саме:

Відповідно до преамбули та ст. 1 Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» N 1953-III від 14.09.2000р. метою цього Закону є вдосконалення механізму та прискорення приватизації об'єктів незавершеного будівництва.

Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти, а також за ініціативи органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єктів незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі – об'єкти незавершеного будівництва).

Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і здійснюється органами місцевого самоврядування.

Способи приватизації незавершеного будівництва встановлено ст.6 цього Закону (1953-III), згідно з якою приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом:

продажу на аукціоні, за конкурсом; продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;

внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України після завершення будівництва відповідного об'єкта;

продажу під розбирання.

Статтею 113 ЦК України, ст. 80 Господарського кодексу України, ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991р. визначено поняття та види господарських товариств, а саме:. Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Новомосковська міська рада, обравши спосіб приватизації шляхом внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу комунальної установи «Самарь», порушила дану норму закону.

ІІІ. У Новомосковської міської ради відсутній орган приватизації.

Зазначене підтверджується Рішенням Новомосковської міської ради № 199 від 10.01.2007р. «Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м. Новомосковська на 2007р.», згідно з яким в складі міськвиконкому в якості його структурного підрозділу фонду комунального майна не зазначено, не зазначено і кількості працівників у штатному розкладі міськвиконкому, які могли б виконувати функції, передбачені положенням про фонд.

Таким чином, станом на дату ухвалення відповідачем рішення № 351 від 20.07.2007 року «Про визначення способу приватизації об’єкта незавершеного будівництва і створення комунальної установи «Самарь», органу приватизації, за поданням якого ухвалювалось дане рішення, не існувало, і міська рада всупереч вимог ст. 1 Закону (1953-III) його не створила, що є порушенням порядку приватизації майна комунальної власності.

ІV. Новомосковською міською радою було порушено порядок включення спірного об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації в 2007 році, встановлений ст. 5 Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» N 1953-III від 14.09.2000р.

А саме, для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, обов'язково подають органам приватизації такі документи:

1. лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва;

2. погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном або витяг з плану приватизації (розміщення акцій) підприємства (відкритого акціонерного товариства), до статутного капіталу якого не був включений відповідний об'єкт незавершеного будівництва;

3. довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у разі потреби – разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;

4. документи про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності документа про відведення – пояснення про причини.

Як зазначалося вище, попередній представник Новомосковської міської ради – Ульяненко А. А. в своєму листі від 04.09.2008 року № 704, на Ухвалу суду від 13.08.2008 року про забезпечення доказів стверджує, що в

Новомосковській міській раді відсутні:

· лист – пропозиція щодо приватизації спірного об’єкта,

· погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном,

· довідка про наявність та перелік проектно – кошторисної та технічної документації щодо об’єкта незавершеного будівництва

V. Перелік об’єктів, що підлягали приватизації в 2007 році, в якому зазначено і спірний об’єкт, не був опублікований в місцевих засобах масової інформації.

Дана обставина підтверджується листом головного редактора газети «Новомосковська правда».

Не опублікування програми приватизації та переліку об’єктів, що підлягають приватизації, є порушенням пункту 3 Державної програми приватизації (1723-III) та ст. 2, 11 Закону України «Про приватизацію державного майна» N 2163-XII від 04.03.1992р. згідно з якими: приватизація здійснюється на основі таких принципів: законності; надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна; повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992р. Законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, не доведені до публічного відома, не мають юридичної сили.

VІ. Щодо порушень прав Позивача спірним рішенням:

Статтями 2, 3. 17, 18 КАС України передбачено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного терміну.

Згідно із частиною 2 ст. 144 Конституції України рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

З огляду на наведене вище погоджуюся з Позивачем, що ухвалення Новомосковською міською радою спірного рішення № 351 від 20.07.2007 року прийнято з порушенням чинного законодавства України та зачіпає його права та захищені Законом інтереси, оскільки недоведення через засоби масової інформації та місцеву пресу переліку об’єктів, що підлягали приватизації в 2007 році, є порушенням його права на своєчасне та достовірне інформування про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації і позбавило його права на участь у приватизації спірного об’єкту.

Від себе додам, що, зі слів Іванка І. С., в матеріалах даної адмінсправи є лист КУ «Самарь», (засновниками якої є міськрада та ТОВ «Днепрострой») до Новомосковської міської ради з проханням внести зміни до рішення № 351 від 20.07.2007 року «Про визначення способу приватизації об’єкта незавершеного будівництва і створення комунальної установи «Самарь», оскільки п. 1 Рішення № 351 від 20.07.2007 року не ґрунтується на законі і фактичних обставинах.

Про це в судовому засіданні заявлялось як попереднім представником міськради Ульяненком А. А. так і представником ТОВ «Днепрострой».

Судити, як завжди, вам, хто у цій історії правий. Одне хочу зазначити, що шило в мішку не сховати, і визнання своїх помилок міському голові в наших очах додало б ваги, як сильному та принциповому господарнику.

Що стосується правоохоронних органів та прокуратури, то цією публікацією намагаюсь привернути їхню увагу до припинення зловживань, іншими словами – паразитування на державній власності з боку міської влади, очолюваної мером та долучених до цієї справи всіх інших паразитуючих структур. (Далі буде).

Скоординувати свої дії та задати питання ви можете за тел.: – 063 442-59-90

Можливо, Вам буде цікаво

By